Tạo ra các cảnh báo trình biên dịch cho các cuộc gọi đến một phương pháp lỗi thời

Trong suốt chu kỳ phát triển sản phẩm, thỉnh thoảng một số phương pháp trở nên lỗi thời. Nếu bạn không thể sửa đổi các phương pháp này, bạn sẽ cần phải viết một phương thức khác sử dụng một tên hoặc chữ ký hơi khác. Để duy trì tính tương thích, bạn không muốn xóa phương thức cũ và phá vỡ mã của bạn. Đây là nơi mà thuộc tính. NET Obsolete có ích:

    [ Đã lỗi thời ( “Sử dụng LogRequestEx mới thay thế.” )]

public static void LogRequest ( chuỗi feedUrl, chuỗi referer)

{

Thiết lập các thuộc tính cũ như ở trên làm cho một thông báo cảnh báo xuất hiện trong Danh sách Lỗi Visual Studio của tuyên bố rằng các cuộc gọi cụ thể cho một phương pháp là lỗi thời. Thông báo cảnh báo cũng bao gồm thông điệp cá nhân của bạn mà bạn truyền như là đối số của thuộc tính (chẳng hạn như, “Sử dụng LogRequestEx mới thay thế”).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *