Sử dụng đúc rõ ràng thay vì DataBinder.Eval

Các DataBinder.Eval phương pháp sử dụng NET phản ánh để đánh giá các đối số được truyền vào và trả lại kết quả. Xem xét hạn chế việc sử dụng DataBinder.Eval trong các hoạt động ràng buộc dữ liệu để cải thiện hiệu suất trang ASP.NET.

Xem xét các yếu tố ItemTemplate sau đây trong một điều khiển lặp lại bằng cách sử dụng DataBinder.Eval:

   < ItemTemplate >

< tr >

< td > <% # DataBinder .Eval (Container.DataItem, “field1” ) %></ td >

< td > <% # DataBinder .Eval (Container.DataItem, “field2” ) %></ td >

</ tr >

</ ItemTemplate >

Sử dụng rõ ràng đúc cung cấp hiệu suất tốt hơn bằng cách tránh chi phí của NET phản ánh. Đúc các Container.DataItem như một DataRowView:

   < ItemTemplate >

< tr >

< td > <% # (( DataRowView ) Container.DataItem) [ “field1” ] %></ td >

< td > <% # (( DataRowView ) Container.DataItem) [ “field2” ] %></ td >

</ tr >

</ ItemTemplate >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *