operator (C#)

Các ?? toán tử trả về toán hạng tay trái nếu nó không phải là null, nếu không nó trả về toán hạng đúng. Ví dụ:

    int ? x = null ;

/ / y = x, trừ khi x là null, trong trường hợp y = -1.

int y = x ?? -1;

Các ?? cũng hoạt động với các loại tài liệu tham khảo:

    // message = param, trừ khi param là null

// trong trường hợp đó message = “No message”

string message = param ?? “Không có tin nhắn” ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *