Làm thế nào để giải quyết Url liên quan mà không có ResolveUrl

Đôi khi bạn cần phải giải quyết Url liên quan mà không có ResolveUrl. Nếu mã được thực hiện bên ngoài một Control, ví dụ trong một IHttpHandler hoặc mã lớp kinh doanh một nơi nào đó mà không có tham chiếu đến một điều khiển, bạn không thể gọi Control.ResolveUrl.

Lớp System.Web.VirtualPathUtility có một số phương pháp rất hữu ích để chuyển đổi từ một đường dẫn tương đối ứng dụng đến một đường dẫn tuyệt đối:

    string absoluteUrl = VirtualPathUtility .ToAbsolute (relativeUrl);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *