How to get virtual path of web application

Lấy hầu hết thời gian đường dẫn ảo đến máy chủ khá thẳng; chỉ cần sử dụng Page.ResolveURL (“~ / whatever”). Nhưng nếu bạn ở trong BLL một phần của ứng dụng của bạn? Xem như Page.ResolveURL không phải là một phương pháp tĩnh mà bạn phải tạo một thể hiện mới của Trang trước khi bạn có thể tham khảo nó … không đủ tốt.

Trong BLL sử dụng System.Web.HttpRuntime.AppDomainAppVirtualPath tài sản tĩnh để có được đường dẫn ảo địa phương của ứng dụng web:

chuỗi url = httpRuntime .AppDomainAppVirtualPath + “/ bất cứ điều gì” ;

Lưu ý: nếu ứng dụng web nằm trong thư mục gốc máy chủ AppDomainAppVirtualPath trả về chỉ “/”. Nếu ứng dụng web nằm trong thư mục gốc không phải là root, nó trả về đường dẫn ảo của thư mục mà không có “/” cuối cùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *