cơ sở dữ liệu SQL Server

Không bao gồm ký tự “@” khi cung cấp tên tham số thủ tục lưu trữ cho cơ sở dữ liệu SQL Server

Tránh sử dụng các thẻ thông tin cơ sở dữ liệu cụ thể với tên tham số thủ tục lưu trữ. Các lớp ADO.NET cho các nhà cung cấp cụ thể bao gồm mã để điều chỉnh các tham số theo yêu cầu. Thao tác này sẽ làm dễ dàng di chuyển các chương trình ADO.NET hiện có sang các DBMS khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *