Cách kiểm tra email hoạt động mà không sử dụng SMTP

Mã kiểm tra gửi email luôn đau. Bạn phải thiết lập một dịch vụ SMTP chỉ để kiểm tra rằng ứng dụng .NET của bạn sẽ gửi e-mail một cách chính xác.

Tuy nhiên, có một cách để gửi e-mail mà không có máy chủ SMTP được thiết lập. Chỉ cần cấu hình ứng dụng .NET của bạn để thả e-mail vào một thư mục cụ thể thay vì gửi chúng qua máy chủ SMTP:

< system.net >

< mailSettings >

< smtp deliveryMethod = “SpecifiedPickupDirectory” >

< specifiedPickupDirectory pickupDirectoryLocation = “c: \ Test \” />

</ smtp >

</ mailSettings >

</ system.net >

Thao tác này sẽ hướng dẫn lớp SmtpClient tạo ra thư, lưu nó dưới dạng tệp .eml và bỏ nó vào thư mục c: \ Test \ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *