Trả về bộ sưu tập chỉ đọc nếu bạn muốn kiểm soát sửa đổi của nó

Hãy xem lại ví dụ sau: đặt hàng lớp công cộng { danh sách riêng < OrderItem > _orderItems = new List < OrderItem > ();   công cộng ReadOnlyCollection < OrderItem > OrderItems { nhận được { return _orderItems.AsReadOnly (); } }   public void AddOrderItem ( OrderItem orderItem) { … _orderItems.Add …

Read More