Tối ưu hóa việc khởi chạy Visual Studio 2005

 • Vô hiệu hoá “Trang Bắt đầu”.
  1. Đi tới Công cụ | Tùy chọn .
  2. Trong Môi trường | Khởi động phần, thay đổi Tại cài đặt khởi động để Hiển thị môi trường trống .
 • Vô hiệu hoá màn hình giật gân.
  1. Mở thuộc tính của lối tắt Visual Studio 2005.
  2. Thêm tham số /nosplashvào đích.
 • Đóng tất cả các bảng / tab không cần thiết để ngăn chúng xuất hiện khi tải IDE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *