Tắt Trạng thái phiên nếu bạn không sử dụng nó

Vì trạng thái phiên ASP.NET được bật theo mặc định, bạn phải trả chi phí trong bộ nhớ ngay cả khi bạn không sử dụng nó. Nếu bạn không sử dụng Session State, hãy tắt nó đi và tự tiết kiệm chi phí. Có những cách serveral để làm điều này:

 1. Nếu bạn không sử dụng Session State, hãy tắt nó hoàn toàn qua file web.config:

  < system.web >

  < sessionState mode = ” Off ” > </ sessionState >

 2. Nếu bạn đang sử dụng Trạng thái phiên, nhưng nó chỉ yêu cầu cho một vài trang, trước tiên bạn phải tắt nó cho tất cả các trang:

  < system.web >

  < pages enableSessionState = ” false ” >

  sau đó kích hoạt nó cho một trang cụ thể:

  <% @ Trang … EnableSessionState = “true” %>

 

PS rõ ràng là tối ưu hóa làm cho cảm giác chỉ cho các trang web lưu lượng truy cập cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *