Tăng tốc Visual Studio 2005

 • Hãy chắc chắn rằng Visual Studio 2005 SP1 được cài đặt.
 • Tắt hoạt ảnh.
  Đi tới Công cụ | Tùy chọn | Môi trường và bỏ chọn Công cụ Animate environment .
 • Vô hiệu hoá thanh điều hướng.
  Nếu bạn đang sử dụng ReSharper, bạn không cần VS2005 để cập nhật danh sách các phương pháp và các trường ở đầu tập tin (CTRL-F12 thực hiện điều này một cách độc đáo). Đi tới Công cụ | Tùy chọn | Biên tập văn bản C # và bỏ chọn Navigation bar .
 • Tắt Track Changes.
  Đi tới Công cụ | Tùy chọn | Text Editor và bỏ chọn Track changes . Điều này sẽ làm giảm chi phí và tăng tốc phản ứng IDE.
 • Tắt mục Hoạt động.
  Điều này sẽ tắt nhảy trong trình thám hiểm bất cứ khi nào bạn chọn tập tin khác nhau trong các dự án khác nhau. Đi tới Công cụ | Tùy chọn | Dự án và Giải pháp và bỏ chọn Track Active Item trong Solution Explorer . Điều này sẽ đảm bảo rằng nếu bạn đang chuyển qua các tệp trong các dự án khác nhau, khung bên trái sẽ vẫn ổn định thay vì nhảy xung quanh.
 • Tắt AutoToolboxPopulate.
  Có một lựa chọn trong VS 2005 mà sẽ gây VS để tự động điền vào các hộp công cụ với bất kỳ điều khiển bạn biên dịch như là một phần của giải pháp của bạn. Đây là một tính năng hữu ích khi phát triển các điều khiển vì nó cập nhật chúng khi bạn xây dựng, nhưng nó có thể khiến VS phải mất nhiều thời gian trong một số trường hợp. Để vô hiệu hóa tùy chọn này, chọn Tools | Tùy chọn | Windows Forms Designer và sau đó đặt AutoToolboxPopulate thành False.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *