Làm thế nào để gỡ lỗi Windows khởi động dịch vụ

Trên thực tế, bạn có thể sử dụng lừa này mỗi khi:

  1. Bạn muốn gỡ lỗi khởi động quá trình.
  2. Bạn không thể chạy tiến trình bằng cách nhấn F5 trong Visual Studio (ví dụ như Windows Service).

Vì vậy, vấn đề là bạn không thể đơn giản đính kèm trình gỡ lỗi Visual Studio vào quá trình như không có một để đính kèm cho đến khi bạn bắt đầu quá trình. Tuy nhiên, một khi bạn bắt đầu quá trình nếu bạn có một lỗi như là một ngoại lệ trong quá trình khởi tạo của quy trình, bạn sẽ không nhận được trình sửa lỗi gắn liền với quá trình trước khi quá muộn.

Gọi  Debugger.Launch () hoặc Debugger.Break () trong mã của bạn cho phép bạn gỡ rối các vấn đề như vậy. Phương pháp này bật lên màn hình sau đây yêu cầu bạn ví dụ của trình sửa lỗi cần sử dụng để gỡ lỗi ứng dụng.

Trình gỡ rối JIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *