Làm thế nào để đáp ứng với mã 404 (Không tìm thấy) trong ASP.NET

Giả sử bạn đã cấu hình trang 404 tùy chỉnh trong tệp web.config trong phần customErrors . Vì vậy, bất cứ khi nào người sử dụng yêu cầu trang aspx không tồn tại, ASP.NET chạy thời gian trả lại thông tin định dạng tốt cho người dùng.

Ngoài ra bạn có một trang cho thấy các bài viết từ một cơ sở dữ liệu theo ID bài viết thông qua trong url (ví dụ: article.aspx? Id = 345). Nhưng nếu người dùng vượt qua ID bài viết không tồn tại, trang phải trả lại mã 404 (Không tìm thấy) và hiển thị trang 404 tuỳ chỉnh như trong trường hợp trước.

May mắn là bạn không cần phải phân tích phần customErrors để lấy tên của trang 404 tùy chỉnh. Chỉ cần ném  HttpException :

    ném mới HttpException (404, “Điều không tìm thấy”);

ASP.NET chạy thời gian sẽ bắt các trường hợp ngoại lệ và sẽ chuyển hướng đến tùy chỉnh 404.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *