Escape ký tự trong C #

‘\ n’ dòng mới (dòng cấp dữ liệu)
‘\ r’ vận chuyển trở lại
\ t ‘tab ký tự
‘ \ b ‘backspace
‘ \ f ‘mẫu thức ăn
‘ \ 0 ‘null nhân vật
‘ \ ” đôi giá
‘\’
‘\\’ dấu gạch chéo ngược

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *