Đơn giản hóa khả năng sử dụng các phương pháp chung của bạn với suy luận tham số loại

Khi ký hiệu tham số của một phương thức generic bao gồm một tham số có cùng kiểu với tham số kiểu cho phương pháp, thì không cần chỉ định tham số type khi gọi phương thức. Hãy xem xét một ví dụ:

    lớp công cộng Class1

{

// Cả hai đối số kiểu phương pháp và tham số đều có cùng kiểu

public void SomeGenericMethod <T> (T sameAsTypeParameter)

{

}

}

 

kiểm tra lớp công cộng

{

static void Main ()

{

Class1 obj = new Class1 ();

// Không cần phải xác định tham số kiểu phương pháp

// Thay vì obj.SomeGenericMethod <int> (100) sử dụng

obj.SomeGenericMethod (100);

}

}

Như bạn có thể thấy trong ví dụ trên, cú pháp gọi phương thức generic giống với cú pháp gọi phương thức non-generic. Khả năng này được gọi là suy luận loại chung. Để cho phép suy luận, chữ ký tham số của một phương thức chung phải bao gồm một tham số có cùng kiểu với tham số kiểu cho phương pháp.

Lưu ý: trình biên dịch không thể suy ra kiểu dựa trên loại giá trị trả về một mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *