Cải thiện khả năng đọc mã của bạn: có ý nghĩa hơn với các điều kiện

Thay vì:

    nếu (someClass.someValue> bigerThan)

{

param1 = true ;

param2 = sai ;

}

khác

{

param1 = sai ;

param2 = true ;

}
 

làm cái này:

        param1 = someClass.someValue> bigerThan;

param2 =! param1;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *