Cách tạo URL đầy đủ

Với ASP.NET, khá dễ dàng để có được đường dẫn tuyệt đối đến một trang bằng cách gọi phương thức VirtualPathUtility.ToAbsolute. Bắt URL tuyệt đối không phải là rõ ràng nhưng vẫn khá dễ dàng. Chỉ cần kết hợp url yêu cầu với đường dẫn tuyệt đối đến trang ASP.NET của bạn:

string absolutePath = VirtualPathUtility .ToAbsolute ( “~ / test / MyWebForm.aspx” );

Uri newUri = new Uri (Request.Url, absolutePath);

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *